اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

آرشیو مطالب
20 آگوست 2022
417

اسپوتا شیمی

نیترات ها
کربنات ها
سدیم ها
اسید ها
اکسید ها سولفات مس
سولفات آهن
نیترات سدیم
سولفات سدیم
نیترات پتاسیم
نیترات روی
استات مس
کربنات مس
کربنات روی
کربنات منگنز ایرانی
سولفات منگنز ایرانی
سولفات مس پودری
سولفات مس کریستالی
سولفات پتاسیم کلر صفر و یک
اسید هیومیک گودری کشاورزی چینی
اسید سیتریک
اسید فسفریک
استات مس
اسید فرمیک
نشادر اصل و ایرانی در حد
سولفات آلومینیوم
سولفات کلسیم
اکسید آهن

14 آگوست 2022
342
14 آگوست 2022
150

SPOTACHIMI

استات مس ،شمش روی ،نیترات سدیم،سولفات مس