اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

برچسب ها
24 نوامبر 2022
185

سولفات روی

تولید سولفات روی یک عنصر مهم و حیاتی برای گیاهان، روی است که اجازه فعالیت فیزیولوژیکی را برای گیاه ایجاد می‌کند. فعالیت فیزیولوژیکی که یک گیاه انجام می‌دهد، نقش بسیار مهمی در ایجاد فتوسنتز یک گیاه، حاصلخیزی و همچنین رشد آن را به دنبال دارد. درصورتی‌که روی موردنیاز برای یک گیاه کم باشد. فعالیت‌های فیزیولوژیکی […]