اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن

تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

اخبار اسپوتاشیمی
آب اکسیژینه، اسپوتا شیمی،اسپوتاشیمی،استات مس،سوافات سدیم،شمش روی، نیترات مس

آب اکسیژینه، اسپوتا شیمی،اسپوتاشیمی،استات مس،سولفات سدیم،شمش روی، نیترات مس

aluminium

یکی از مهمترین و اساسی ترین زیربناهای صنعت هر کشور، کارخانجات مربوط به تولید مواد شیمیایی هستند. مواد شیمیایی (chemical substance) یک نام کلی برای موادی است که ترکیب شیمیایی ثابت و خصوصیات مشخصی داشته و می توانند به صورت ساده، ترکیبی یا آلیاژی باشند که از عناصر مختلفی تشکیل شده است. به گزارش ایسنا، […]