اسپوتاشیمی|تولیدکننده استات سدیم،پتاسیم،مس،منگنزوسولفات روی ،آهن
تولید کننده استات سدیم ،پتاسیم ،مس ،منگنز و سولفات روی ،آهن ،نیکل ،مس ،منیزیم ،منگنز ،بتاسیم و...

اسپوتا شیمی

سولفات سدیم، سولفات مس، شمش مس

نیترات ها
کربنات ها
سدیم ها
اسید ها
اکسید ها سولفات مس
سولفات آهن
نیترات سدیم
سولفات سدیم
نیترات پتاسیم
نیترات روی
استات مس
کربنات مس
کربنات روی
کربنات منگنز ایرانی
سولفات منگنز ایرانی
سولفات مس پودری
سولفات مس کریستالی
سولفات پتاسیم کلر صفر و یک
اسید هیومیک گودری کشاورزی چینی
اسید سیتریک
اسید فسفریک
استات مس
اسید فرمیک
نشادر اصل و ایرانی در حد
سولفات آلومینیوم
سولفات کلسیم
اکسید آهن